zbývá za 999 Kč


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY/DODAVATELE  KAUMY S.R.O.

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V souvislosti s legislativními změnami bychom rádi informovali zákazníky, dodavatele a partnery společnosti KAUMY s.r.o. o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů a o jejich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení) a zákona č. 480/2004 Sb..

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Zákazník/Dodavatel: Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují

Osobní údaj: Veškeré informace o zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (identifikátor – např. jméno, atd.)

Správce: Společnost KAUMY  s.r.o., což je subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí vlastní zpracování a odpovídá za ně. 

Zpracovatel: Společnost, která může z pověření KAUMY s.r.o. zpracovávat osobní údaje na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: Cíl = zpracování produktových, cenových, akčních, informačních a obchodních nabídek a poptávek, popř. jiných aktivit uvedených v článku „Souhlas se zpracováním osobních údajů“

Rozsah osobních údajů: Určení konkrétních osobních údajů subjektu zpracovávaných pro dosažení Cíle

Cookies: Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

DPO/pověřenec: Pozici pověřence společnost KAUMY s.r.o.  na základě nařízení nezřizuje.

 

POSTUP, SYSTÉM A ROZSAH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data shromažďována společností KAUMY s.r.o. jsou shromažďována dle platných zákonů, s jasně definovaným účelem, s cílem údaje minimalizovat pro daný účel, udržovat aktuální, archivovat po dobu ne delší než je nezbytné pro účely jejich shromažďování, s cílem zaručit práva a svobody zákazníků nebo dodavatelů, s cílem všechny osobní údaje náležitě zabezpečit, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

 

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAUMY s.r.o. získává osobní údaje svých zákazníků nebo dodavatelů zejména od nich samotných v rámci činnosti firemního eshopu, práce obchodních zástupců, z nabídkové nebo poptávkové činnosti a z veřejně dostupných zdrojů, registrů a databází. Společnost KAUMY s.r.o.  vždy informuje zákazníky/dodavatele o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby, zboží nebo informací, a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjekty obchodního styku.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Společnost Kaumy s.r.o. v návaznosti na účel zpracování zpracovává nebo může zpracovávat osobní údaje několika typů. Jedná se hlavně o adresní a identifikační údaje (např. oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,..). Dále pak o elektronické kontaktní údaje (telefony, maily, faxy, datové schránky), popř. informace ze sociálních médií ( Facebook, Instagram, atd.) nebo bankovní a platební  informace ( banky, čísla účtů, platební morálka, apod.).

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAUMY s.r.o. zpracovává nebo může zpracovávat osobní údaje zákazníků a dodavatelů na základě následujících právních důvodů.

 1. Oprávněný zájem Kaumy s.r.o
  Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.  V těchto případech převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy /právy zákazníků a to při zohlednění přiměřeného očekávání zákazníků na základě jejich vztahů se správcem (ochrana majetku Kaumy s.r.o., života a zdraví zaměstnanců, zamezení podvodného jednání, vymáhání pohledávek, apod.)
 2. Plnění smluv
  Jedná se o plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, ve kterých jsou běžně užity osobní data standardně v rozsahu  -  jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ, číslo bankovního účtu, atp.
 3. Plnění právní povinnosti
  Jedná so například o poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.
 4. Platný souhlas se zpracováním osobních údajů
  Jedná se o sběr a zpracování osobních údajů pro jiné účely, než bylo uvedeno v bodech A,B a C. Toto zpracování je pak možno činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka/dodavatele, což je projevem svobodné vůle zákazníka nebo dodavatele. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník/Dodavatel  společnosti KAUMY s.r.o. uděluje podpisem písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlasu prostřednictvím elektronického média souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti KAUMY s.r.o. zejména pro účely vyjmenované níže:

 • Poskytování informací o produktech, značkách, výrobcích, vlastnostech produktů, službách, výstavách, kongresech, přednáškách, prezentacích, prodejních dnech, soutěžích nebo speciálních nabídkách či jiných nákupních, prodejních, marketingových nebo reklamních aktivitách nebo akcích
 • Komunikace ohledně dodávek a přepravě a skladování produktů, logistice, reklamacích, koordinaci přepravy a vyjednávání s přepravci
 • Zasílání informačních zpravodajů, letáků, propagačních materiálů poštovné nebo elektronickou formou
 • Rozesílání pozvánek na firemní akce, školení, tréninky, ochutnávky, promoce
 • Organizování soutěží a rozesílání cen, slevových programů, řízení zákaznických programů
 • Sledování platební nebo dodavatelské morálky 
 • Zjišťování zpětné vazby pro vyhodnocování spokojenosti zákazníků s poskytovanými produkty a kvalitou služeb
 • Získávání dodavatelských nabídek, vypisování výběrových řízení a zajištění komunikace a logistiky s dodavateli z hlediska množství, času a kvality dodávek

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a svobodné. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat. Doba poskytnutí souhlasu je stanovena na 10 let.

 

INTERNÍ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka nebo dodavatele jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům KAUMY s.r.o., (popř. pracovníkům dceřiné výrobní firmy Heinz Food a.s.) pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Společnost KAUMY s.r.o. se zavazuje, že nebude zákazníka kontaktovat v nočních hodinách a nepřiměřeně často.

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAUMY s.r.o. může pověřit vybraného zpracovatele zpracováním osobních údajů na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro KAUMY s.r.o. provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

COOKIES

Při návštěvě internetových stránek společnosti KAUMY s.r.o. (provozované webové stránky,  eshop) se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům zákazníků/dodavatelů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že zákazník/dodavatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

 

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování
 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby ;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, přenosu či jejich výmaz
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného.

Zákazník má právo:

 • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování
 • vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna- získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;   - -  aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
  3. zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;
 • aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;   
 • na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se provádí automatizovaně; 
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Zákazník/dodavatel má dále právo:

Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této boby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce zákazníkovi poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak může podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním jeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinností, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo nato, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování protiprávní a zákazník odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo, aby správce předal jeho osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může zákazník podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Uplatnění práv

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, právo být informován o zpracování, právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, právo na omezení zpracování, právo na odvolání souhlasu - svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může zákazník/dodavatel kdykoliv uplatnit kontaktováním správce  – a to prostřednictvím :

 • osobně v KAUMY s.r.o.,  Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem); , faxem na tel. 556 740 128, telefonicky na tel.: 556 740 801-2, GSM bránou: 724 029 854
 • datová schránka.

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktuje-li zákazník správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou mu informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

DPO/POVĚŘENEC

Společnost KAUMY s.r.o. nemusí zřizovat svého jmenovaného DPO/pověřence, který je zodpovědný za dodržování pravidel GDPR.

TOTOŽNOST SPRÁVCE

 KAUMY s.r.o., se sídlem: Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6417. Datum zápisu 11. 1. 1994, IČ:48395218, DIČ: CZ48395218 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 556 740 801-2, GSM brána: 724 029 854

PLATNOST

Tyto informace vstupují v platnost od dne 25. 5. 2018