zbývá za 1 199 Kč


Reklamační řád společnosti Kaumy s.r.o., se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek – Jerlochovice, IČ: 48395218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6417, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.4slim.cz.

Předmětem reklamačního řádu společnosti Kaumy s.r.o., jsou veškeré informace spojené s reklamačními podmínkami a odpovědností za vady. Reklamační řád je nedílnou součástí a přílohou obchodních podmínek prodávajícího, jež jsou dostupné na webové stránce prodávajícího.

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, zároveň zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv vad je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Poruším této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění, to neplatí v případě spotřebitele.

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

1.3. Ustanovení uvedená v čl. 1.2. reklamačního řádu se nepoužijí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy zboží;
 • prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

1.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje či pokud prodávající prokáže opak. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

1.5. Čl. 1.4. reklamačního řádu se nemusí uplatnit zejména u:

 • prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu či v reklamě, uvedena doba, tj. minimální trvanlivost nebo datum spotřeby;
 • opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

1.6. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což prodávající posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

1.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 1.6. reklamačního řádu;
 • jde o neodstranitelnou vadu;
 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

1.8. Přiměřená sleva z kupní ceny se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

1.9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná. Uvedené neplatí, je-li kupujícím spotřebitel.

1.10. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující vadu na zboží sám způsobil.

1.11. Uplatněním vady u prodávajícího se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit kupní cenu za zboží. Uvedené neplatí, je-li kupujícím spotřebitel.

2. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

2.1. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit zejména písemně na adrese Kaumy s.r.o., se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek – Jerlochovice, telefonicky na čísle 556 740 801 či na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2.2. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Je-li kupující spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Kupující v postavení podnikatele je povinen zjevné vady zboží nahlásit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží - pozdější reklamace nemusí být prodávajícím přijaty. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.

2.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady. Kupující následně po oznámení vady bezodkladně doručí prodávajícímu kompletní reklamované zboží. Reklamované zboží nesmí kupující zaslat prodávajícímu na dobírku. V takovém případě nebude reklamované zboží ze strany prodávajícího převzato. Samotné vrácení zboží bez vytknutí vady se nepovažuje za uplatnění reklamace.

2.4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

2.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.6. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.7. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace se zamítá, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemusí proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

2.8. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat (například účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu).

2.9. Kupující je povinen si po vyřízení reklamace reklamované zboží v přiměřené době převzít. Pro případ, že si kupující reklamované zboží v této době nepřevezme, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí reklamovaného zboží.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky.

3.2. Tento reklamační řád může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, který vznikly z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

3.3. Přílohu reklamačního řádu tvoří reklamační protokol.

Tento reklamační řád je účinný ke dni 20.10.2023