zbývá za 999 Kč


Obchodní podmínky společnosti Kaumy s.r.o., se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek – Jerlochovice, IČ: 48395218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6417, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.4slim.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kaumy s.r.o., se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek – Jerlochovice,  IČ: 48395218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6417 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.4slim.cz, (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pokud kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem, tedy v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen “spotřebitel”), užijí se na kupní smlouvu ustanovení těchto obchodních podmínek s výjimkou ustanovení vztahující se na spotřebitele, jež jsou takto označena přímo v textu obchodních podmínek nebo příloh, které jsou součástí obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující nese odpovědnost za jednání pod svým uživatelským účtem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující dokončením registrace a založením uživatelského účtu souhlasí s tím, že využívání webové stránky prodávajícího včetně uskutečňování objednávek se řídí těmito obchodními podmínkami.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanoveném ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „zaplaťte nyní “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V potvrzovacím e-mailu zároveň prodávající zpřístupní kupujícímu obchodní podmínky účinné v den uskutečnění objednávky.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu cenu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určeným kupujícím. Uvedené neplatí ve vztahu ke spotřebiteli.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či prostřednictvím platební karty na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; hotovost přebírá od kupujícího dopravce, kupující hradí navíc poplatek za využití platbou dobírkou uvedený v objednávce;
 • platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); kupující bude po odeslání objednávky přesměrován na on-line platební bránu;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1886392/0800, vedený u České Spořitelny, a.s. (dále jen “účet prodávajícího”), který je uveden v potvrzení objednávky elektronickou poštou; zboží je odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady ceny zboží uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek.

4.3. Zvolený způsob úhrady uvede kupující v objednávce. Zvolený způsob úhrady může kupující změnit pouze se souhlasem prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede kupující písemně na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě platby bezhotovostním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby ve tvaru čísla objednávky. V případě platby bezhotovostním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Ve fyzické podobě prodávající doručí kupujícímu daňový doklad - fakturu pouze v případě, že kupující o to prodávajícího výslovně požádá.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

5.1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na elektronickou adresu prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako příloha.

5.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to převodem na bankovní účet, který spotřebitel vyplní do formuláře “Oznámení o odstoupení od smlouvy”. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající spotřebiteli vrátí kupní cenu a částku související s dopravou zboží, tu ale jen do výše částky odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, který prodávající nabízí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, případně jiné peněžní nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 • zaslání na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravce;
 • dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které si kupující může zvolit na webových stránkách prodávajícího v rámci objednávky.

6.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní prodávající svou povinnost předat zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však kupujícím spotřebitel, splní prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy spotřebitel získá zboží do fyzického držení.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. O předpokládané době doručení zboží bude kupující prodávajícím vyrozuměn na elektronické adrese uvedené kupujícím v objednávce.

6.7. Pro případ, že kupující poruší svoji povinnost převzít objednané zboží, vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, případně právo zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata ve výši obvyklé. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím nemá vliv na nárok na uhrazení nákladů spojených s balením a dodáním zboží, případně na nárok na náhradu škody.

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ

7.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl kupující povinnost si zboží převzít a prodávající mu toto převzetí umožnil, ale kupující si zboží nepřevzal.

7.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na kupujícího, když je zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu podle kupní smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy spotřebitel získá zboží do fyzického držení. To neplatí, pokud spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu prodávající nenabídl.

7.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na kupujícího, nezbavují kupujícího povinnosti zaplatit cenu zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny z důvodů stojících na straně prodávajícího.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí a přílohou těchto obchodních podmínek. Reklamační řád je dostupný na webové stránce prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn obrátit se stížností na shora uvedené orgány dohledu nebo státního dozoru.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8. Všechna práva k webové stránce prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku prodávajícího nebo její část bez souhlasu prodávajícího.

9.9. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud kupujícím je spotřebitel.

9.10. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty dle čl. 9.9. obchodních podmínek není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu “Zpracování osobních údajů”, který je dostupný na webové stránce prodávajícího. Pro vyloučení pochybností platí, že dokument “Zpracování osobních údajů” není součástí kupní smlouvy ani těchto obchodních podmínek.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Není-li mezi stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy stran, které si strany vzájemně písemně oznámí.

11.2. Zpráva správně adresovaná se považuje za doručenou:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice;
 • dnem fyzického předání zprávy, je-li zpráva zasílána prostřednictvím kurýra nebo provozovatelem poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo je-li doručováno osobně;
 • dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li zpráva zasílána doporučenou poštou a je-li skutečně doručena;
 • marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení zprávy na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se zprávu zasílanou provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí zprávy odepřeno.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů práva, které se na daný smluvní vztah použije.

12.2. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky, který je místně příslušný podle sídla prodávajícího.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající zpřístupní kupní smlouvu kupujícímu spotřebiteli na základě jeho písemné žádosti.

12.5. Přílohou obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Kaumy s.r.o., Jerlochovice 156, 74245 Fulnek – Jerlochovice,  adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon +420 556 740 801. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

Ve Fulneku dne 20.10.2023